ابزار وبمستر

درود بر شما،شادمانی زندگی شما آرمان ما است"دَر ِمهر (آتشکده)) "

زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است، که نخواهد آمد تو نه در دیروزی، و نه در فردایی ظرف امروز، پر از بودن توست

به نام پرودگار یگانه زرتشت بر انگیخته شد تا با الهام اهورایی ، آیین راستی را در پرتو روشنایی گسترش دهد. گات ها –سرود-43 –بند 12 کسانی به رسایی و جاودانگی می رسند که به ندای وجدان خویش گوش فرا دهند .گات ها –سرود 45 –بند5 اهورا مزدا ، بهترین پاداش را به کسانی ارزانی می دارد که در انجام کار نیک کوشش کنند . گات ها –سرود 28 –بند 4 از خداوند یاری گرفته ، با ابزار منش نیک و به دور از پندار های نادرست به سرچشمه های دانایی برسیم . گاتها–سرود 30-بند 9 راستکار همان همان دانایی است که اندیشه خود را در گفتار بیان میکند و در کردار انجام می دهد . گات ها –سرود 31 – بند 12 هر گاه انسان به راستی روی آورد ،جلوه عشق و منش نیک بر او آشکار خواهد شد . گات ها –سرود 31-بند 17 به سخنان کسی گوش دهیم که اندیشه اش بر پایه راستی و آموزشهایش سود رسان است .گات ها –سرود 31-بند 19 اندیشه ،گفتار و کردار نیک ،ابزار مناسبی برای راهنمایی دروغکاران به راه راست است . گات ها –سرود 33-بند2 سرود گوی راست کرداری که از زیور دانش آراسته گردد دوست پروردگار است .گات ها سرود 33-بند 6 سخنان خود را در پرتو راستی و منش پاک بر زبان آورید تا همه به جان گوش کنند .گات ها –سرود 33-بند 7 پاداش نیک اهورایی برای کسانی است که با منش نیک کار می کنند و راستی را گسترش می دهند .گات ها –سرود 34-بند 14 در پرتو اندیشه پاک و راستی ،نیروی اهورایی را در ک کنیم و از زندگی درازی برخور دار شویم / گات ها –سرود 28-بند 6 بهترین نیکی به دانایی می رسد که راه راست و درست زندگی را برای رستگاری به دیگران می آموزد . گات ها –سرود 43-بند 3 جانفشانی برای نابودی دروغ و پیشرفت راستی از ارزش های انسانی است .گات ها سرود 46 –بند 4 خداوند در پرتو شهریاری و مهر خویش به نیک کاران رسایی و جاودانگی می بخشد . گات ها سرود 47-بند 1 چون می خواهیم به پروردگار نزدیک شویم ،پس نیک اندیشی و راستی را بر گزینیم . گات ها –سرود 34-بند 5 گفتارمان بر اساس نیک اندیشی و کردارمان در پرتو مهر و ایمان انجام شود . گات ها –سرود 47-بند 3 وقتی مردم به منش پاک روی آورند ، آرامش و ایمان در جهان شادی آفرین گسترش می یابد . گات ها –سرود 47-بند3 نیکو ترین بخشایش اهورایی به انسان ، رسایی و آرامش و پیوستگی به راستی است . گات ها –سرود 49-بند8 کسی در پرتو راستی و روشنایی به سر می برد که در پی آبادی و شادی جهان باشد .گات ها –سرود 50-بند2 کسی به سر چشمه حقیقت خواهد رسید که در پرتو راستی ، از منش نیک و نیروی معنوی یاری بگیرد. گات ها –سرود 50-بند 3 اندیشه تان پاک باشد تا در هنجار هستی ، بخشایشی نیک به شما پیشکش گردد.گات ها سرود 28-بند7 در راه گسترش آیین راستی و خرد ،تنو جان انسان پیشکشی بی ارزش است .گات ها سرود 33-بند14 خردمندی و دل آگاهی انسان را به شناخت مزدا و سرچشمه راستی نزدیک می کند . گات ها – سرود 33-بند 9 .

تصویر ثابت

آتشکده
شادی چیست؟ منبع شادی را کجا می توان یافت؟

ارسطو می گوید زندگی هوشمندانه مایه شادمانی است. اگر منظور ارسطو از هوشمندی، دانایی است، بودا با او موافق نخواهد بود چرا که به اعتقاد بودا دانستن مایه رنج است و آنچه که شادی می آورد مراقبه و سیر و سلوکی است که از دانستن می آغازد ولی در آن در نمی ماند. اما چرا فیلسوف ها و باطن گرایان درباره شادی حرف می زنند؟ برای ارسطو دلیل آن واضح است. او شادی را هدف نهایی زیست بشری می داند و معتقد است که آبرو، پول و امثال این ها از آن رو خواستنی اند که مایه شادی اند. اما آن شادیی که مد نظر ارسطو است، گذرا نیست و با آمد و رفت هر از یک این عوامل زایل نمی شود. به عبارت دیگر شادی از نظر ارسطو آن هدف غایی است که زندگی مان را بر اساس آن طرح می اندازیم. اینجاست که ارسطو و بودا به هم نزدیک می شوند و اینجاست که مولانا در افق پدیدار می شود. مولانا می گوید دوری از اصل مایه رنج است و غم و نزدیک شدن به اصل و وصل به اصل، مایه شادی است و او هم می گوید چنین شادیی حاصل طرحی است که خود ما از سرنوشتمان در می اندازیم. اما آیا شادی ما آن طور که بودا و مولانا می گویند وابسته است به خود ما و آنچه که در ما می گذرد؟ آیا این نگاه خوش بینانه نیست؟ به این معنا که دخالت دیگران در حال و روز ما و در غم و شادی ما را نادیده می گیرد؟ شادی چیست؟ تا چه حد فارغ از روابط انسانی می توان به آن دست یافت؟ آیا اصلا باید در جستجوی شادی بود یا آن طور که نیچه با تمسخر گفته شادی دغدغه انگلیسی هاست، منظور او از انگلیسی ها انسان های کم مایه است.


ناصر کاخساز پژوهشگر فلسفه سیاسی، مصطفی آزمایش پژوهشگر عرفان، فریبا ناطق روانشناس و بهادر بهرامی متخصص علوم اعصاب پایه، مهمانان این هفته پرگار هستند.