ابزار وبمستر

درود بر شما،شادمانی زندگی شما آرمان ما است"دَر ِمهر (آتشکده)) "

زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است، که نخواهد آمد تو نه در دیروزی، و نه در فردایی ظرف امروز، پر از بودن توست

به نام پرودگار یگانه زرتشت بر انگیخته شد تا با الهام اهورایی ، آیین راستی را در پرتو روشنایی گسترش دهد. گات ها –سرود-43 –بند 12 کسانی به رسایی و جاودانگی می رسند که به ندای وجدان خویش گوش فرا دهند .گات ها –سرود 45 –بند5 اهورا مزدا ، بهترین پاداش را به کسانی ارزانی می دارد که در انجام کار نیک کوشش کنند . گات ها –سرود 28 –بند 4 از خداوند یاری گرفته ، با ابزار منش نیک و به دور از پندار های نادرست به سرچشمه های دانایی برسیم . گاتها–سرود 30-بند 9 راستکار همان همان دانایی است که اندیشه خود را در گفتار بیان میکند و در کردار انجام می دهد . گات ها –سرود 31 – بند 12 هر گاه انسان به راستی روی آورد ،جلوه عشق و منش نیک بر او آشکار خواهد شد . گات ها –سرود 31-بند 17 به سخنان کسی گوش دهیم که اندیشه اش بر پایه راستی و آموزشهایش سود رسان است .گات ها –سرود 31-بند 19 اندیشه ،گفتار و کردار نیک ،ابزار مناسبی برای راهنمایی دروغکاران به راه راست است . گات ها –سرود 33-بند2 سرود گوی راست کرداری که از زیور دانش آراسته گردد دوست پروردگار است .گات ها سرود 33-بند 6 سخنان خود را در پرتو راستی و منش پاک بر زبان آورید تا همه به جان گوش کنند .گات ها –سرود 33-بند 7 پاداش نیک اهورایی برای کسانی است که با منش نیک کار می کنند و راستی را گسترش می دهند .گات ها –سرود 34-بند 14 در پرتو اندیشه پاک و راستی ،نیروی اهورایی را در ک کنیم و از زندگی درازی برخور دار شویم / گات ها –سرود 28-بند 6 بهترین نیکی به دانایی می رسد که راه راست و درست زندگی را برای رستگاری به دیگران می آموزد . گات ها –سرود 43-بند 3 جانفشانی برای نابودی دروغ و پیشرفت راستی از ارزش های انسانی است .گات ها سرود 46 –بند 4 خداوند در پرتو شهریاری و مهر خویش به نیک کاران رسایی و جاودانگی می بخشد . گات ها سرود 47-بند 1 چون می خواهیم به پروردگار نزدیک شویم ،پس نیک اندیشی و راستی را بر گزینیم . گات ها –سرود 34-بند 5 گفتارمان بر اساس نیک اندیشی و کردارمان در پرتو مهر و ایمان انجام شود . گات ها –سرود 47-بند 3 وقتی مردم به منش پاک روی آورند ، آرامش و ایمان در جهان شادی آفرین گسترش می یابد . گات ها –سرود 47-بند3 نیکو ترین بخشایش اهورایی به انسان ، رسایی و آرامش و پیوستگی به راستی است . گات ها –سرود 49-بند8 کسی در پرتو راستی و روشنایی به سر می برد که در پی آبادی و شادی جهان باشد .گات ها –سرود 50-بند2 کسی به سر چشمه حقیقت خواهد رسید که در پرتو راستی ، از منش نیک و نیروی معنوی یاری بگیرد. گات ها –سرود 50-بند 3 اندیشه تان پاک باشد تا در هنجار هستی ، بخشایشی نیک به شما پیشکش گردد.گات ها سرود 28-بند7 در راه گسترش آیین راستی و خرد ،تنو جان انسان پیشکشی بی ارزش است .گات ها سرود 33-بند14 خردمندی و دل آگاهی انسان را به شناخت مزدا و سرچشمه راستی نزدیک می کند . گات ها – سرود 33-بند 9 .

تصویر ثابت

آتشکده
دانلود اوستای کامل

کهن ترین سرودهای ایرانیان


اوستا

کهن ترین سرودهای ایرانیان

نمونه ای از دین دبیره یا نگارش اوستایی یا خط اوستایی

درباره ی نام اوستا

اَهونَوَد گاه

اُشتَوَد گاه

سِپَنتمَد گاه

وُهوخشتَر گاه

وَهیشتوایشت گاه

 هات 28

 هات 43

هات 47

 هات 51

هات 53

 هات 29

هات 44

هات 48

   

هات 30

 هات 45

 هات 49

   

هات 31

 هات 46

هات 50

   

هات 32

       

هات 33

       

هات 34

       

سرآغاز یسنا

هات 62

هات 41

هات 23

هات 12

هات 1

هات 63

هات 42

هات 24

هات 13

هات 2

هات 64

هات 52

هات 25

هات 14

هات 3

هات 65

هات 54

هات 26

هات 15

هات 4

هات 66

هات 55

هات 27

هات 16

هات 5

هات 67

هات 56

هات 35

هات 17

هات 6

هات 68

هات 57

هات 36

هات 18

هات 7

هات 69

هات 58

هات 37

هات 19

هات 8

هات 70

هات 59

هات 38

هات 20

هات 9

هات 71

هات 60

هات 39

هات 21

هات 10

هات 72

هات 61

هات 40

هات 22

هات 11

هرمزد یشت

خورشید یشت

رشن یشت

اشتاد یشت

هفتن یشت کوچک

ماه یشت

فروردین یشت

زامیاد یشت

هفتن یشت بزرگ

تیر یشت

بهرام یشت

هوم یشت

اردیبهشت یشت

گوش یشت - درواسپ یشت

رام یشت

ونند یشت

خرداد یشت

مهر یشت

دین یشت

هادُخت نَسک
پیوست یشت ها

آبان یشت

سروش یشت هادخت

ارت یشت
اشی یشت

 

کرده ی نوزدهم

کرده ی سیزدهم

کرده ی هفتم

کرده ی یکم

کرده ی بیستم

کرده ی چهاردهم

کرده ی هشتم

کرده ی دوم

کرده ی بیست ویکم

کرده ی پانزدهم

کرده ی نهم

کرده ی سوم

کرده ی بیست ودوم

کرده ی شانزدهم

کرده ی دهم

کرده ی چهارم

کرده ی بیست وسوم

کرده ی هفدهم

کرده ی یازدهم

کرده ی پنجم

کرده ی بیست وچهارم

کرده ی هیجدهم

کرده ی دوازدهم

کرده ی ششم

پیشگفتار وندیداد

فرگرد نوزدهم

فرگرد سیزدهم

فرگرد هفتم

فرگرد یکم

فرگرد بیستم

فرگرد چهاردهم

فرگرد هشتم

فرگرد دوم

فرگرد بیست ویکم

فرگرد پانزدهم

فرگرد نهم

فرگرد سوم

فرگرد بیست ودوم

فرگرد شانزدهم

فرگرد دهم

فرگرد چهارم

 

فرگرد هفدهم

فرگرد یازدهم

فرگرد پنجم

 

فرگرد هیجدهم

فرگرد دوازدهم

فرگرد ششم

 

پنج گاه

پنج نیایش

 

سی روزه ی کوچک

هاوَنگاه

خورشید نیایش

سه نیایش آغازین

سی روزه ی بزرگ

رَپیثوینگاه

مهر نیایش

نیرنگ کُشتی بستن

آفَرینگان ِگاهان

اُزَیرِنگاه

ماه نیایش

سُروش باژ

آفَرینگان ِ گَهَنبار

اَویسروثریمگاه

اَرِدویسوربانو نیایش - آبان نیایش

هوشبام

آفَرینگان ِ رَپیثوین

اُشَهینگاه

آتش بهرام نیایش

 

برای دیدن متن دین دبیره (خط اوستایی) در نوشتارهایی که به دین دبیره هستند، باید قلم (فونت) آن را از ایــنــجـا بگیرید و در شاخه ی قلم های سیستم عامل خود (برای مثال : C:\WINDOWS\Fonts) قرار دهید.