ابزار وبمستر

درود بر شما،شادمانی زندگی شما آرمان ما است"دَر ِمهر (آتشکده)) "

زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است، که نخواهد آمد تو نه در دیروزی، و نه در فردایی ظرف امروز، پر از بودن توست

به نام پرودگار یگانه زرتشت بر انگیخته شد تا با الهام اهورایی ، آیین راستی را در پرتو روشنایی گسترش دهد. گات ها –سرود-43 –بند 12 کسانی به رسایی و جاودانگی می رسند که به ندای وجدان خویش گوش فرا دهند .گات ها –سرود 45 –بند5 اهورا مزدا ، بهترین پاداش را به کسانی ارزانی می دارد که در انجام کار نیک کوشش کنند . گات ها –سرود 28 –بند 4 از خداوند یاری گرفته ، با ابزار منش نیک و به دور از پندار های نادرست به سرچشمه های دانایی برسیم . گاتها–سرود 30-بند 9 راستکار همان همان دانایی است که اندیشه خود را در گفتار بیان میکند و در کردار انجام می دهد . گات ها –سرود 31 – بند 12 هر گاه انسان به راستی روی آورد ،جلوه عشق و منش نیک بر او آشکار خواهد شد . گات ها –سرود 31-بند 17 به سخنان کسی گوش دهیم که اندیشه اش بر پایه راستی و آموزشهایش سود رسان است .گات ها –سرود 31-بند 19 اندیشه ،گفتار و کردار نیک ،ابزار مناسبی برای راهنمایی دروغکاران به راه راست است . گات ها –سرود 33-بند2 سرود گوی راست کرداری که از زیور دانش آراسته گردد دوست پروردگار است .گات ها سرود 33-بند 6 سخنان خود را در پرتو راستی و منش پاک بر زبان آورید تا همه به جان گوش کنند .گات ها –سرود 33-بند 7 پاداش نیک اهورایی برای کسانی است که با منش نیک کار می کنند و راستی را گسترش می دهند .گات ها –سرود 34-بند 14 در پرتو اندیشه پاک و راستی ،نیروی اهورایی را در ک کنیم و از زندگی درازی برخور دار شویم / گات ها –سرود 28-بند 6 بهترین نیکی به دانایی می رسد که راه راست و درست زندگی را برای رستگاری به دیگران می آموزد . گات ها –سرود 43-بند 3 جانفشانی برای نابودی دروغ و پیشرفت راستی از ارزش های انسانی است .گات ها سرود 46 –بند 4 خداوند در پرتو شهریاری و مهر خویش به نیک کاران رسایی و جاودانگی می بخشد . گات ها سرود 47-بند 1 چون می خواهیم به پروردگار نزدیک شویم ،پس نیک اندیشی و راستی را بر گزینیم . گات ها –سرود 34-بند 5 گفتارمان بر اساس نیک اندیشی و کردارمان در پرتو مهر و ایمان انجام شود . گات ها –سرود 47-بند 3 وقتی مردم به منش پاک روی آورند ، آرامش و ایمان در جهان شادی آفرین گسترش می یابد . گات ها –سرود 47-بند3 نیکو ترین بخشایش اهورایی به انسان ، رسایی و آرامش و پیوستگی به راستی است . گات ها –سرود 49-بند8 کسی در پرتو راستی و روشنایی به سر می برد که در پی آبادی و شادی جهان باشد .گات ها –سرود 50-بند2 کسی به سر چشمه حقیقت خواهد رسید که در پرتو راستی ، از منش نیک و نیروی معنوی یاری بگیرد. گات ها –سرود 50-بند 3 اندیشه تان پاک باشد تا در هنجار هستی ، بخشایشی نیک به شما پیشکش گردد.گات ها سرود 28-بند7 در راه گسترش آیین راستی و خرد ،تنو جان انسان پیشکشی بی ارزش است .گات ها سرود 33-بند14 خردمندی و دل آگاهی انسان را به شناخت مزدا و سرچشمه راستی نزدیک می کند . گات ها – سرود 33-بند 9 .

تصویر ثابت

آتشکده
چهار طاقی

چهارطاقی رباط (پیر رباط)
چهارطاقی رهنی
چهارطاقی رکن آباد
چهارطاقی زاغ
چهارطاقی ساسانی
چهارطاقی سنگبر
چهارطاقی سیم بند
چهارطاقی سیمکان
چهارطاقی سیمین دشت
چهارطاقی شیخ عالی
چهارطاقی شیرکوه (پاکوه/سپرو)
چهارطاقی ظالمی
چهارطاقی عقدا (ساباط)
چهارطاقی فیشور
چهارطاقی قاضیان
چهارطاقی قطب‌آباد
چهارطاقی قطب‌آباد (علویه)
چهارطاقی قوژد
چهارطاقی ماه فرخان (آتشکده بهرام)
چهارطاقی مکتب خانه شماره۱
چهارطاقی میرمظفر
چهارطاقی نزدیک آغمیون سراب
چهارطاقی نقاره خانه
چهارطاقی نودران
چهارطاقی چم نمشت
چهارطاقی کارچان
چهارطاقی کر کلک ورمیان
چهارطاقی کرسیا ۱
چهارطاقی کرسیا ۲
چهارطاقی کرمجگان
چهارطاقی کنار سیاه
چهارطاقی کنرو
چهارطاقی کهنارو
چهارطاقی گنبد کلایی
چهارطاقی گورستان
چهارقاپی
چهار طاقی باقر صدر
چهار طاقی قاضی خان علیا
چهار طاقی گنبد
چهار پادشاه
چهاربرج فلاور جان
چهاربرجی بابانجم
چهاربرکه
چهاربرکه اول بگال
چهاربرکه دوم بگال
چهاردالان
چهاردری (چهارطاق)
چهارراه آیت الله نجفی
چهارراه شهدا
چهارراه هفتم محرم
چهارسو آجری
چهارسوق بزرگ بازار تهران
چهارسوق بزرگ بازار شهرضا
چهارسوق خان
چهارسوق نقاشی
چهارسوق و بازار شاهی یزد
چهارسوق ومسجدحاج محمدحسین
چهارسوق چوبی
چهارصفه محمد صالح
چهارطاق مولاب ۳۵ A
چهارطاقی احمدآباد
چهارطاقی ارمو
چهارطاقی او طاق
چهارطاقی اوباد
چهارطاقی بهاران
چهارطاقی تل جنگی
چهارطاقی حوزه علمیه
چهارطاقی دارالسلام
چهارطاقی دیو (آتشکده آذربرزین مهر)