ابزار وبمستر

درود بر شما،شادمانی زندگی شما آرمان ما است"دَر ِمهر (آتشکده)) "

زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است، که نخواهد آمد تو نه در دیروزی، و نه در فردایی ظرف امروز، پر از بودن توست

به نام پرودگار یگانه زرتشت بر انگیخته شد تا با الهام اهورایی ، آیین راستی را در پرتو روشنایی گسترش دهد. گات ها –سرود-43 –بند 12 کسانی به رسایی و جاودانگی می رسند که به ندای وجدان خویش گوش فرا دهند .گات ها –سرود 45 –بند5 اهورا مزدا ، بهترین پاداش را به کسانی ارزانی می دارد که در انجام کار نیک کوشش کنند . گات ها –سرود 28 –بند 4 از خداوند یاری گرفته ، با ابزار منش نیک و به دور از پندار های نادرست به سرچشمه های دانایی برسیم . گاتها–سرود 30-بند 9 راستکار همان همان دانایی است که اندیشه خود را در گفتار بیان میکند و در کردار انجام می دهد . گات ها –سرود 31 – بند 12 هر گاه انسان به راستی روی آورد ،جلوه عشق و منش نیک بر او آشکار خواهد شد . گات ها –سرود 31-بند 17 به سخنان کسی گوش دهیم که اندیشه اش بر پایه راستی و آموزشهایش سود رسان است .گات ها –سرود 31-بند 19 اندیشه ،گفتار و کردار نیک ،ابزار مناسبی برای راهنمایی دروغکاران به راه راست است . گات ها –سرود 33-بند2 سرود گوی راست کرداری که از زیور دانش آراسته گردد دوست پروردگار است .گات ها سرود 33-بند 6 سخنان خود را در پرتو راستی و منش پاک بر زبان آورید تا همه به جان گوش کنند .گات ها –سرود 33-بند 7 پاداش نیک اهورایی برای کسانی است که با منش نیک کار می کنند و راستی را گسترش می دهند .گات ها –سرود 34-بند 14 در پرتو اندیشه پاک و راستی ،نیروی اهورایی را در ک کنیم و از زندگی درازی برخور دار شویم / گات ها –سرود 28-بند 6 بهترین نیکی به دانایی می رسد که راه راست و درست زندگی را برای رستگاری به دیگران می آموزد . گات ها –سرود 43-بند 3 جانفشانی برای نابودی دروغ و پیشرفت راستی از ارزش های انسانی است .گات ها سرود 46 –بند 4 خداوند در پرتو شهریاری و مهر خویش به نیک کاران رسایی و جاودانگی می بخشد . گات ها سرود 47-بند 1 چون می خواهیم به پروردگار نزدیک شویم ،پس نیک اندیشی و راستی را بر گزینیم . گات ها –سرود 34-بند 5 گفتارمان بر اساس نیک اندیشی و کردارمان در پرتو مهر و ایمان انجام شود . گات ها –سرود 47-بند 3 وقتی مردم به منش پاک روی آورند ، آرامش و ایمان در جهان شادی آفرین گسترش می یابد . گات ها –سرود 47-بند3 نیکو ترین بخشایش اهورایی به انسان ، رسایی و آرامش و پیوستگی به راستی است . گات ها –سرود 49-بند8 کسی در پرتو راستی و روشنایی به سر می برد که در پی آبادی و شادی جهان باشد .گات ها –سرود 50-بند2 کسی به سر چشمه حقیقت خواهد رسید که در پرتو راستی ، از منش نیک و نیروی معنوی یاری بگیرد. گات ها –سرود 50-بند 3 اندیشه تان پاک باشد تا در هنجار هستی ، بخشایشی نیک به شما پیشکش گردد.گات ها سرود 28-بند7 در راه گسترش آیین راستی و خرد ،تنو جان انسان پیشکشی بی ارزش است .گات ها سرود 33-بند14 خردمندی و دل آگاهی انسان را به شناخت مزدا و سرچشمه راستی نزدیک می کند . گات ها – سرود 33-بند 9 .

تصویر ثابت

آتشکده
عناوین مطالب وبلاگ آتشکده
وزن در سرودهای گاتها (یکشنبه 28 خرداد‌ماه سال 1391)
در باره امرتات (امرداد) (یکشنبه 28 خرداد‌ماه سال 1391)
در باره هَئوروَتات(خرداد) (یکشنبه 28 خرداد‌ماه سال 1391)
نام روزهای هر ماه در گاهشماری ایرانی (یکشنبه 28 خرداد‌ماه سال 1391)
در باره سپنت آرمیتی (یکشنبه 28 خرداد‌ماه سال 1391)
در باره خشترا (یکشنبه 28 خرداد‌ماه سال 1391)
در باره وهومن (یکشنبه 28 خرداد‌ماه سال 1391)
بخشهاى اوستا (یکشنبه 28 خرداد‌ماه سال 1391)
درباره اشا (یکشنبه 28 خرداد‌ماه سال 1391)
یکتایی اهورامزدا در گاتها (یکشنبه 28 خرداد‌ماه سال 1391)
آموزش الفبای دین دبیره (یکشنبه 28 خرداد‌ماه سال 1391)
ترفندهای کلیدی در Microsoft Powerpoint (یکشنبه 28 خرداد‌ماه سال 1391)
آشنایی با گات‌ها (یکشنبه 28 خرداد‌ماه سال 1391)
چرا نور (آتش) پرستش سوی اشو زرتشت است؟؟؟ (یکشنبه 28 خرداد‌ماه سال 1391)
زیارت پیر سبز(چک چک) (یکشنبه 28 خرداد‌ماه سال 1391)
تصویر آتشکده زرتشتیان (یزد) (شنبه 27 خرداد‌ماه سال 1391)
شریف آباد اردکان یزد وزیارتگاه هایش (شنبه 27 خرداد‌ماه سال 1391)
نمای ترکیبی درونی آنش ورهرام شریف آباد اردکان (شنبه 27 خرداد‌ماه سال 1391)
یادگار های شریف آباد (شنبه 27 خرداد‌ماه سال 1391)
پرتوهای اهورامزدا (شنبه 27 خرداد‌ماه سال 1391)
خواص اسپند (شنبه 27 خرداد‌ماه سال 1391)
شادی از دیدگاه باورهای ایران کهن (شنبه 27 خرداد‌ماه سال 1391)
سخنان اشو زرتشت (شنبه 27 خرداد‌ماه سال 1391)
اوستا (شنبه 27 خرداد‌ماه سال 1391)
شادی دیدگاه روانشناسی، جامعه شناسی (شنبه 27 خرداد‌ماه سال 1391)
شادکامی و خوشبختی از دیدگاه زرتشت : (شنبه 27 خرداد‌ماه سال 1391)
صد ویک نام خداوند در اوستا (شنبه 27 خرداد‌ماه سال 1391)
پیر سبز چک چکو (شنبه 27 خرداد‌ماه سال 1391)
امشاسپندان (شنبه 27 خرداد‌ماه سال 1391)
سخنان اشوزرتشت (شنبه 27 خرداد‌ماه سال 1391)
پرینت
مطالب قدیمی تر »