ابزار وبمستر

درود بر شما،شادمانی زندگی شما آرمان ما است"دَر ِمهر (آتشکده)) "

زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است، که نخواهد آمد تو نه در دیروزی، و نه در فردایی ظرف امروز، پر از بودن توست

به نام پرودگار یگانه زرتشت بر انگیخته شد تا با الهام اهورایی ، آیین راستی را در پرتو روشنایی گسترش دهد. گات ها –سرود-43 –بند 12 کسانی به رسایی و جاودانگی می رسند که به ندای وجدان خویش گوش فرا دهند .گات ها –سرود 45 –بند5 اهورا مزدا ، بهترین پاداش را به کسانی ارزانی می دارد که در انجام کار نیک کوشش کنند . گات ها –سرود 28 –بند 4 از خداوند یاری گرفته ، با ابزار منش نیک و به دور از پندار های نادرست به سرچشمه های دانایی برسیم . گاتها–سرود 30-بند 9 راستکار همان همان دانایی است که اندیشه خود را در گفتار بیان میکند و در کردار انجام می دهد . گات ها –سرود 31 – بند 12 هر گاه انسان به راستی روی آورد ،جلوه عشق و منش نیک بر او آشکار خواهد شد . گات ها –سرود 31-بند 17 به سخنان کسی گوش دهیم که اندیشه اش بر پایه راستی و آموزشهایش سود رسان است .گات ها –سرود 31-بند 19 اندیشه ،گفتار و کردار نیک ،ابزار مناسبی برای راهنمایی دروغکاران به راه راست است . گات ها –سرود 33-بند2 سرود گوی راست کرداری که از زیور دانش آراسته گردد دوست پروردگار است .گات ها سرود 33-بند 6 سخنان خود را در پرتو راستی و منش پاک بر زبان آورید تا همه به جان گوش کنند .گات ها –سرود 33-بند 7 پاداش نیک اهورایی برای کسانی است که با منش نیک کار می کنند و راستی را گسترش می دهند .گات ها –سرود 34-بند 14 در پرتو اندیشه پاک و راستی ،نیروی اهورایی را در ک کنیم و از زندگی درازی برخور دار شویم / گات ها –سرود 28-بند 6 بهترین نیکی به دانایی می رسد که راه راست و درست زندگی را برای رستگاری به دیگران می آموزد . گات ها –سرود 43-بند 3 جانفشانی برای نابودی دروغ و پیشرفت راستی از ارزش های انسانی است .گات ها سرود 46 –بند 4 خداوند در پرتو شهریاری و مهر خویش به نیک کاران رسایی و جاودانگی می بخشد . گات ها سرود 47-بند 1 چون می خواهیم به پروردگار نزدیک شویم ،پس نیک اندیشی و راستی را بر گزینیم . گات ها –سرود 34-بند 5 گفتارمان بر اساس نیک اندیشی و کردارمان در پرتو مهر و ایمان انجام شود . گات ها –سرود 47-بند 3 وقتی مردم به منش پاک روی آورند ، آرامش و ایمان در جهان شادی آفرین گسترش می یابد . گات ها –سرود 47-بند3 نیکو ترین بخشایش اهورایی به انسان ، رسایی و آرامش و پیوستگی به راستی است . گات ها –سرود 49-بند8 کسی در پرتو راستی و روشنایی به سر می برد که در پی آبادی و شادی جهان باشد .گات ها –سرود 50-بند2 کسی به سر چشمه حقیقت خواهد رسید که در پرتو راستی ، از منش نیک و نیروی معنوی یاری بگیرد. گات ها –سرود 50-بند 3 اندیشه تان پاک باشد تا در هنجار هستی ، بخشایشی نیک به شما پیشکش گردد.گات ها سرود 28-بند7 در راه گسترش آیین راستی و خرد ،تنو جان انسان پیشکشی بی ارزش است .گات ها سرود 33-بند14 خردمندی و دل آگاهی انسان را به شناخت مزدا و سرچشمه راستی نزدیک می کند . گات ها – سرود 33-بند 9 .

تصویر ثابت

آتشکده
سی سه ایزد زرتشتیان

در فرهنگ زرتشتی

هفت مرحله عرفان هفت امشاسپند به نامهای اورمزد -وهمن -اردیبهشت -سپندارمذ -شهریور -خرداد وامرداد میباشد

سه دی (دی به آذر -دی به مهر - دی به دین ) آفرینش بزرگ نام می گیرند

بیست و سه ایزد به نامهای هوم ایزد -برز ایزد-نیرو سنگ ایزد-آذر: آتش، فروغ  آبان: آبها، هنگام آب  -خور: آفتاب، خورشید  -ماه: ماه  -تیر: ستاره تیر، ستاره باران  -گوش: جهان، هستی  -دی بمهر: دوستی  - مهر: دوستی، پیمان  - سروش: فرمانبرداری  -رشن: دادگری - فروردین: فروهر، نیروی پیشرفت  - ورهرام: پیروزی  -رام: رامش، شادمانی  -باد: باد  -دین: بینش درونی  -ارد: خوشبختی، دارایی و خواسته  -اشتاد: راستی  -آسمان: آسمان  -زامیاد: زمین  - مانتره سپن:گفتار نیک  - انارام: فروغ و روشنایی بی پایان

فهرست ایزدان ایرانی

نام امروزی نام اوستایی نام پارسی باستان نام پارسی میانه شرح
ناهید - آناهیتا (Anāhitā) آناهید (ANĀHĪD) ایزدبانوی آب و باران و باروری است. «اَرِدوی سورا آناهیتا» (Arədvī Sūrā Anāhitā) ایزد معروف زرتشتی است که سورا بمعنای نیرومند و آناهیتا بمعنای ناآلوده (پاک و بی‌آلایش) است. همچنین آناهیتا همتای ایرانی آفرودیت، الههٔ عشق و زیبایی در یونان به شمار می­رود.
مِهر میثره (Miθra) میترا (Mitra) - از کهن‌ترین ایزدان ایرانی و هندی پیش از ظهور زرتشت است.
ایندرا - - - ایزد جنگاوری. در اوستا برابر با دیو آمده است.
آذر آتَر (ātar) - - آتش. ایرانیان به چهار آخشیج (عنصر) آب، باد، خاک و آتش توجه بسیار داشتند و آنها را می‌ستودند. در این میان آتش بیش از سه‌دیگر این آخشیجها در میان ایرانیان جای داشت.
بهرام ورثرَینه (Vərəθraγna) - وَرَهران (Warahrān) یا وَهران (Wahrān) ایزد پیروزی.
وای وایو (Vāyu) - - ایزد باد.
تیر تیشتریه (Tishtrya) - تیشتر (Tishtar) ایزد نگهبان باران
هوم هئومه (Haoma) - - نام نوعی شراب که که به ویژه در میان روحانیان ایرانی پیش از دوران زرتشت به کار میرفت.

واژگان و مفاهیم هم‌ریشه در ادیان هندوایرانی

فهرست زیر واژگان و مفاهیم هم‌ریشه را در ادیان هندوایرانی نشان می‌دهد که از راه تحلیل زبان‌شناسی در ریگ‌ودا و اوستا گردآوری شده‌است.

واژهٔ هندوایرانی واژهٔ ودایی واژهٔ اوستایی معنی مشترک
*اَپ (ap) آپ (āp) آپ (āp) "آب،" آپاس (āpas) "آب‌ها"
  آپام نپات (Apām Napāt) آپام نپات "سرچشمهٔ آب‌ها"
*اَریامَن (aryaman) اریامن ائیریامن "رامش‌دهندهٔ آریایی‌ها"
*رتا (rta) رتا (rta) اَشَه/اَرتَه (asha/arta) "راستی و درستی"
*اَثَر-وَن- (athar-van-) اَثَروَن اَثرَوُوَن (āϑrauuan) "پیشوا"؛ با واژهٔ اوستایی آذر (-ātar) بمعنای "آتش" اشتباه نشود.[۱]
*اَزی (azi) اَهی اَژی "اژدها، مار"، "افعی"
*دَیوا (daiva) دیوا دَئیووَه (daēuua) نام خدا یا ایزد نزد اقوام هندوایرانی
*مَنو (manu) مَنو مَنو "بشر، انسان"
*می-ترا- (mi-tra-) میترا میثرَه (Miθra) "سوگند، عهد و پیمان"
*اَسورا (asura) اسورا اهوره نام خدا یا ایزد نزد اقوام هندوایرانی
*سَروَتات (sarvatāt) سَروَتات هَئورووَتات (Hauruuatāt) "بی عیب و نقص"، "فرآراستگی"؛ هَئورووَتات در فارسی امروز، خرداد که نام سومین ماه از سال خورشیدی است.
*سَرَس-وَنتِ-یه (saras-vnt-ih) سَرَسوَتی هَرَخوائیتی (Haraxᵛaitī) (اَرِدوی سورا آناهیتا) رودی بحث‌انگیز (معمولا افسانه‌ای پنداشته می‌شود)، ایزد رودخانه
*سو-مَه- (sau-ma-) سوما (soma) هَئومَه (haoma) نام درختی است.
*سوَ(ه)ر- (sva(h)r-) سوَر هوَر، خوَر آفتاب، خورشید؛ هم‌ریشه با واژهٔ یونانی هِلیوس، لاتین sol
*ور-ترَه- (vr-tra-) ورتره- (Vrtra-) ورثرَه (vərəθra) (مقایسه شود با ورثرَینَه (Vərəθraγna)) "رهگیر"؛ ورثرینه همان بِهرام در فارسی امروز است.
*یاما (yama) یاما ییمَه (Yima) پسر ایزد آفتاب ویوَسوَنت/ویووَه‌هووَنت Vivasvant/Vīuuahuuant، همان جمشید پادشاه پیشدادی
*یج-نا- (yaj-na-) یجنا یسنه، خویشاوند است با: یَزَتَه "پرستش، قربانی، نذر"