ابزار وبمستر

درود بر شما،شادمانی زندگی شما آرمان ما است"دَر ِمهر (آتشکده)) "

زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است، که نخواهد آمد تو نه در دیروزی، و نه در فردایی ظرف امروز، پر از بودن توست

به نام پرودگار یگانه زرتشت بر انگیخته شد تا با الهام اهورایی ، آیین راستی را در پرتو روشنایی گسترش دهد. گات ها –سرود-43 –بند 12 کسانی به رسایی و جاودانگی می رسند که به ندای وجدان خویش گوش فرا دهند .گات ها –سرود 45 –بند5 اهورا مزدا ، بهترین پاداش را به کسانی ارزانی می دارد که در انجام کار نیک کوشش کنند . گات ها –سرود 28 –بند 4 از خداوند یاری گرفته ، با ابزار منش نیک و به دور از پندار های نادرست به سرچشمه های دانایی برسیم . گاتها–سرود 30-بند 9 راستکار همان همان دانایی است که اندیشه خود را در گفتار بیان میکند و در کردار انجام می دهد . گات ها –سرود 31 – بند 12 هر گاه انسان به راستی روی آورد ،جلوه عشق و منش نیک بر او آشکار خواهد شد . گات ها –سرود 31-بند 17 به سخنان کسی گوش دهیم که اندیشه اش بر پایه راستی و آموزشهایش سود رسان است .گات ها –سرود 31-بند 19 اندیشه ،گفتار و کردار نیک ،ابزار مناسبی برای راهنمایی دروغکاران به راه راست است . گات ها –سرود 33-بند2 سرود گوی راست کرداری که از زیور دانش آراسته گردد دوست پروردگار است .گات ها سرود 33-بند 6 سخنان خود را در پرتو راستی و منش پاک بر زبان آورید تا همه به جان گوش کنند .گات ها –سرود 33-بند 7 پاداش نیک اهورایی برای کسانی است که با منش نیک کار می کنند و راستی را گسترش می دهند .گات ها –سرود 34-بند 14 در پرتو اندیشه پاک و راستی ،نیروی اهورایی را در ک کنیم و از زندگی درازی برخور دار شویم / گات ها –سرود 28-بند 6 بهترین نیکی به دانایی می رسد که راه راست و درست زندگی را برای رستگاری به دیگران می آموزد . گات ها –سرود 43-بند 3 جانفشانی برای نابودی دروغ و پیشرفت راستی از ارزش های انسانی است .گات ها سرود 46 –بند 4 خداوند در پرتو شهریاری و مهر خویش به نیک کاران رسایی و جاودانگی می بخشد . گات ها سرود 47-بند 1 چون می خواهیم به پروردگار نزدیک شویم ،پس نیک اندیشی و راستی را بر گزینیم . گات ها –سرود 34-بند 5 گفتارمان بر اساس نیک اندیشی و کردارمان در پرتو مهر و ایمان انجام شود . گات ها –سرود 47-بند 3 وقتی مردم به منش پاک روی آورند ، آرامش و ایمان در جهان شادی آفرین گسترش می یابد . گات ها –سرود 47-بند3 نیکو ترین بخشایش اهورایی به انسان ، رسایی و آرامش و پیوستگی به راستی است . گات ها –سرود 49-بند8 کسی در پرتو راستی و روشنایی به سر می برد که در پی آبادی و شادی جهان باشد .گات ها –سرود 50-بند2 کسی به سر چشمه حقیقت خواهد رسید که در پرتو راستی ، از منش نیک و نیروی معنوی یاری بگیرد. گات ها –سرود 50-بند 3 اندیشه تان پاک باشد تا در هنجار هستی ، بخشایشی نیک به شما پیشکش گردد.گات ها سرود 28-بند7 در راه گسترش آیین راستی و خرد ،تنو جان انسان پیشکشی بی ارزش است .گات ها سرود 33-بند14 خردمندی و دل آگاهی انسان را به شناخت مزدا و سرچشمه راستی نزدیک می کند . گات ها – سرود 33-بند 9 .

تصویر ثابت

آتشکده
صد ویک نام خداوند در اوستا

۱: یَزَتْ = سزاوار ستایش
۲:هَروِسْپْ توان = همواره توانا
۳: هَروسپ آگاه = همواره آگاه
۴: هَروسپ خدای = دارنده همه
۵:اَبْدَ = بی آغاز
۶: اَوِه انجام = بی انجام
۷: بونَستَه = ریشه هستی
۸: فراخْتَنْدَه = پایان آفرینش
۹: جَمَغ = از همه بالاتر
... ۱۰: پَرزَه تَره = از همه بهتر
۱۱:توم اَفَیه = ویژه ترین
۱۲: اَبرَوَنْتْ = برومند
۱۳: پَرِوَندَه = پیوند دهنده
۱۴: اَن اَیاپَه = درنیافتنی
۱۵: هَم اَیاپَه = همه یاب
۱۶: آدَرُو = راست ترین
۱۷: گیرا = دستگیر
۱۸: اَچیم = بی سبب
۱۹:چیمنا = اندیشه گزین
۲۰: سَپینا = نیکی افزا
۲۱: اَوزا = افزاینده
۲۲: ناشا = دادگر
۲۳: پَروَرا = پرورنده
۲۴:پانَه = پاسبان
۲۵: آیین آیینه = دارای چندین شکل
۲۶:اَن آیینه = بدون شکل
۲۷: خَراشیت توم = بی نیازترین
۲۸: مینو توم = روحانی ترین
۲۹: واسنا = درهمه جاحاظر
۳۰:هَروسپ توم = وجود کل
۳۱: هوسپاس = سزاوار سپاس
۳۲: هَرهِمیت = امید همه به اوست
۳۳: هَر نکفِره = او است همه فرنیکی
۳۴: بِشتَرنا = رنج زدا
۳۵: تَرابیش= درد زدا
۳۶: اَنَ اشَک = بی مرگ
۳۷: فَرشَک = مراددهنده
۳۸: پَژُوهدهد = قابل پژوهش
۳۹: خَواَپر = نورالانوار
۴۰: اَوَخشایا = بخشاینده
۴۱: اَوَرزا = برتری دهنده
۴۲: اَسیته =ستوه نشونده
۴۳:ارَخُه = بی نیاز
۴۴: وَرون = از تباهی نجات دهنده
۴۵: اَفریپَه = فریب نخورده
۴۶:اَوِفریپتَه = فریب ندهنده
۴۷: اَذَوی = یکتا
۴۸: کام رَت = صاحب کام
۴۹: فَرمان کام =به میل خود فرمان دهنده
۵۰: اَیِختَن = بی شریک
۵۱: اَفَرمُش = فراموش نکننده
۵۲:هَارنا = شمارکننده
۵۳: شنایا = قدردان
۵۴ اَتَرس = بی ترس
۵۵: اَبیش = بی رنج
۵۶:اَفرازدوم = سرافراز ترین
۵۷: هَمچون = همیشه یکسان
۵۸: مینوستیگر = آفریننده جهان مینوی
۵۹: اَمینوگر = آفریننده جهان غیر مینویی
۶۰:مینونَهَب =روح مجرد
۶۱: آذرباتگر = سازنده هوا از آتش
۶۲: آذرنَمگر = سازنده آب از آتش
۶۳: بات آذَرگر= سازنده آتش از هوا
۶۴: بات نَمگر = سازنده آب از هوا
۶۵: بات گِل گَر = سازنده خاک از هوا
۶۶: بات گیروتوم=خالق کل جو لایتناهی
۶۷: آذَر کیبریت توم = فرورنده کل آتش ها
۶۸: بات گَرجای=تولید کننده باد
۶۹: آوتوم = خالق آب
۷۰:گِل آذَر گَر = سازنده آتش از خاک
۷۱: گَل وات گَر = سازنده سازنده ها
۷۲: گِل نَمگر = سازنده آب از خاک
۷۳: گَرگَر = سازنده کل
۷۴: گَرآگر = سازنده سازنده ها
۷۵: گَرآگرگَر= آفریدگار همه هستی
۷۶:آگَرآگَر = آفریننده کل
۷۷: آگَرآگَرگَر = آفریننده ستارگان
۷۸: اگومان= بی گمان
۷۹:اَژمان = بی زمان
۸۰:اَخوان=بی خواب
۸۱: آموشت هوشیار = همیشه هوشیار
۸۲: فَوتَنا = پاسبان تن
۸۳: پَتَمانی = پیمان دار
۸۴: پیروزگَر = پیروزی بخش
۸۵:خداوند = خداوند
۸۶: اهورامزدا =هستی بخش بزرگ دانا
۸۷: اَبرین کوهَن توان = آفریدگار پرتوان
۸۸: اَبرین نو تَوان = توانا به برانگیختن مخلوقات
۸۹: وِسپان = نگهبان همه
۹۰: وِسپار = آفریننده همه
۹۱: خاوَر= روشنی بخش
۹۲: اَهو =کردار نیک
۹۳: اَوَخشیدار = بخشنده
۹۴: داتار= دادار
۹۵: رایومند= نورانی
۹۶: خَروه مند = فرهمند و با شکوه
۹۷: داور = داور
۹۸: کِرفَه گَر= راستکردار
۹۹: بوختار =نجات دهنده
۱۰۰: فرشوگر= رستاخیز کننده
۱۰۱: هَدَهه = به خودی خود پیدا شده