ابزار وبمستر

درود بر شما،شادمانی زندگی شما آرمان ما است"دَر ِمهر (آتشکده)) "

زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است، که نخواهد آمد تو نه در دیروزی، و نه در فردایی ظرف امروز، پر از بودن توست

به نام پرودگار یگانه زرتشت بر انگیخته شد تا با الهام اهورایی ، آیین راستی را در پرتو روشنایی گسترش دهد. گات ها –سرود-43 –بند 12 کسانی به رسایی و جاودانگی می رسند که به ندای وجدان خویش گوش فرا دهند .گات ها –سرود 45 –بند5 اهورا مزدا ، بهترین پاداش را به کسانی ارزانی می دارد که در انجام کار نیک کوشش کنند . گات ها –سرود 28 –بند 4 از خداوند یاری گرفته ، با ابزار منش نیک و به دور از پندار های نادرست به سرچشمه های دانایی برسیم . گاتها–سرود 30-بند 9 راستکار همان همان دانایی است که اندیشه خود را در گفتار بیان میکند و در کردار انجام می دهد . گات ها –سرود 31 – بند 12 هر گاه انسان به راستی روی آورد ،جلوه عشق و منش نیک بر او آشکار خواهد شد . گات ها –سرود 31-بند 17 به سخنان کسی گوش دهیم که اندیشه اش بر پایه راستی و آموزشهایش سود رسان است .گات ها –سرود 31-بند 19 اندیشه ،گفتار و کردار نیک ،ابزار مناسبی برای راهنمایی دروغکاران به راه راست است . گات ها –سرود 33-بند2 سرود گوی راست کرداری که از زیور دانش آراسته گردد دوست پروردگار است .گات ها سرود 33-بند 6 سخنان خود را در پرتو راستی و منش پاک بر زبان آورید تا همه به جان گوش کنند .گات ها –سرود 33-بند 7 پاداش نیک اهورایی برای کسانی است که با منش نیک کار می کنند و راستی را گسترش می دهند .گات ها –سرود 34-بند 14 در پرتو اندیشه پاک و راستی ،نیروی اهورایی را در ک کنیم و از زندگی درازی برخور دار شویم / گات ها –سرود 28-بند 6 بهترین نیکی به دانایی می رسد که راه راست و درست زندگی را برای رستگاری به دیگران می آموزد . گات ها –سرود 43-بند 3 جانفشانی برای نابودی دروغ و پیشرفت راستی از ارزش های انسانی است .گات ها سرود 46 –بند 4 خداوند در پرتو شهریاری و مهر خویش به نیک کاران رسایی و جاودانگی می بخشد . گات ها سرود 47-بند 1 چون می خواهیم به پروردگار نزدیک شویم ،پس نیک اندیشی و راستی را بر گزینیم . گات ها –سرود 34-بند 5 گفتارمان بر اساس نیک اندیشی و کردارمان در پرتو مهر و ایمان انجام شود . گات ها –سرود 47-بند 3 وقتی مردم به منش پاک روی آورند ، آرامش و ایمان در جهان شادی آفرین گسترش می یابد . گات ها –سرود 47-بند3 نیکو ترین بخشایش اهورایی به انسان ، رسایی و آرامش و پیوستگی به راستی است . گات ها –سرود 49-بند8 کسی در پرتو راستی و روشنایی به سر می برد که در پی آبادی و شادی جهان باشد .گات ها –سرود 50-بند2 کسی به سر چشمه حقیقت خواهد رسید که در پرتو راستی ، از منش نیک و نیروی معنوی یاری بگیرد. گات ها –سرود 50-بند 3 اندیشه تان پاک باشد تا در هنجار هستی ، بخشایشی نیک به شما پیشکش گردد.گات ها سرود 28-بند7 در راه گسترش آیین راستی و خرد ،تنو جان انسان پیشکشی بی ارزش است .گات ها سرود 33-بند14 خردمندی و دل آگاهی انسان را به شناخت مزدا و سرچشمه راستی نزدیک می کند . گات ها – سرود 33-بند 9 .

تصویر ثابت

آتشکده
نامهای سی روز ماه از اوستا
نامهای سی روز ماه  از اوستا سرچشمه گرفته با چم(معنی) هر یک از آنها بدین گونه است:

نام روز به پهلوی            نام اوستایی                  آوانوشت                           معنای روزها


 1  هرمزد             اهورمزد                       ahuramazada                 خدای جان وخرد


 2  بهمن                 وهومنه                        vohomana                  منش (اندیشه) نیک


3
اردیبهشت          اشه وهیشته              asha vahishta               راه راستی دادگری


4
  شهریور              خشثروئیریه              khashasra vairiya       توان برگزیده وسازنده


5
  اسفندارمذ         سپنت آرمئیتی             sepanta armaiti             مهر وآرایش افزاینده


6
  خرداد               هئوروتات                         haurotata           رسایی وخود شناسی


7
   امرداد                 امرتات                       ameratat                 بی مرگی وجاودانی


8
  دی به آذر             دئوش                             daush                           آفریدگار


9
   آذر                        آتر                             atar                       آتش وفروغ


10
  آبان                      اپم                             apam                       آب ها


11
خیر(خورشید)      هورخش                   haurakhashasa                    خورشید


12
   ماه                     ماونگه                      mavangha                       ماه


13
   تیر                     تیشتریه                       tishtariya                  ستاره باران


14
  گوش                  گئوش                            geush                         گیتی


15
دی به مهر            ====                    ======                 دی: نام دیگر اهورمزد


16 
مهر                      میثر                              misra                     پیمان ودوستی


17
سروش               سرئوش                  seraosha                     وجدان وپیام آوردین


18
 رشن                   رشنو                         rashnu                         دادگری


19
  فروردین           فره وشی               farahvashi                   روان پاسدار ، پیشرفت


20
 ورهرام               ورثرغن                 veresraghna                       پیروزی


21
   رام               رامن                               raman                        صلح و آشتی


22
 باد                    وات                            vata                                باد ، هوا


23
  دی به دین      ======           ========                 دی: نام دیگر اهورمزد


24
  دین                  دئنا                             daena                                 دین


25
ارد(ارت)        اشی ونگهوهی          ashivangvuhi                 برکت وداده اهورایی


26
 اشتاد(ارشتاد)        ارشتات                   arshtat                     کار ،داد ، راستی


27
  آسمان               اسمن                          asman                      آسمان


28
  زامیاد(زامیات)          زم                            zam                           زمین


29
مانتره سپنت     منثر سپنت       mansra sepanta      سخن اندیشه زا، نماز، گفتارنیک


30
انارام(انغران)     انغرنه رئوچاو           anghara ra                       روشنایی بی پایان