ابزار وبمستر

درود بر شما،شادمانی زندگی شما آرمان ما است"دَر ِمهر (آتشکده)) "

زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است، که نخواهد آمد تو نه در دیروزی، و نه در فردایی ظرف امروز، پر از بودن توست

به نام پرودگار یگانه زرتشت بر انگیخته شد تا با الهام اهورایی ، آیین راستی را در پرتو روشنایی گسترش دهد. گات ها –سرود-43 –بند 12 کسانی به رسایی و جاودانگی می رسند که به ندای وجدان خویش گوش فرا دهند .گات ها –سرود 45 –بند5 اهورا مزدا ، بهترین پاداش را به کسانی ارزانی می دارد که در انجام کار نیک کوشش کنند . گات ها –سرود 28 –بند 4 از خداوند یاری گرفته ، با ابزار منش نیک و به دور از پندار های نادرست به سرچشمه های دانایی برسیم . گاتها–سرود 30-بند 9 راستکار همان همان دانایی است که اندیشه خود را در گفتار بیان میکند و در کردار انجام می دهد . گات ها –سرود 31 – بند 12 هر گاه انسان به راستی روی آورد ،جلوه عشق و منش نیک بر او آشکار خواهد شد . گات ها –سرود 31-بند 17 به سخنان کسی گوش دهیم که اندیشه اش بر پایه راستی و آموزشهایش سود رسان است .گات ها –سرود 31-بند 19 اندیشه ،گفتار و کردار نیک ،ابزار مناسبی برای راهنمایی دروغکاران به راه راست است . گات ها –سرود 33-بند2 سرود گوی راست کرداری که از زیور دانش آراسته گردد دوست پروردگار است .گات ها سرود 33-بند 6 سخنان خود را در پرتو راستی و منش پاک بر زبان آورید تا همه به جان گوش کنند .گات ها –سرود 33-بند 7 پاداش نیک اهورایی برای کسانی است که با منش نیک کار می کنند و راستی را گسترش می دهند .گات ها –سرود 34-بند 14 در پرتو اندیشه پاک و راستی ،نیروی اهورایی را در ک کنیم و از زندگی درازی برخور دار شویم / گات ها –سرود 28-بند 6 بهترین نیکی به دانایی می رسد که راه راست و درست زندگی را برای رستگاری به دیگران می آموزد . گات ها –سرود 43-بند 3 جانفشانی برای نابودی دروغ و پیشرفت راستی از ارزش های انسانی است .گات ها سرود 46 –بند 4 خداوند در پرتو شهریاری و مهر خویش به نیک کاران رسایی و جاودانگی می بخشد . گات ها سرود 47-بند 1 چون می خواهیم به پروردگار نزدیک شویم ،پس نیک اندیشی و راستی را بر گزینیم . گات ها –سرود 34-بند 5 گفتارمان بر اساس نیک اندیشی و کردارمان در پرتو مهر و ایمان انجام شود . گات ها –سرود 47-بند 3 وقتی مردم به منش پاک روی آورند ، آرامش و ایمان در جهان شادی آفرین گسترش می یابد . گات ها –سرود 47-بند3 نیکو ترین بخشایش اهورایی به انسان ، رسایی و آرامش و پیوستگی به راستی است . گات ها –سرود 49-بند8 کسی در پرتو راستی و روشنایی به سر می برد که در پی آبادی و شادی جهان باشد .گات ها –سرود 50-بند2 کسی به سر چشمه حقیقت خواهد رسید که در پرتو راستی ، از منش نیک و نیروی معنوی یاری بگیرد. گات ها –سرود 50-بند 3 اندیشه تان پاک باشد تا در هنجار هستی ، بخشایشی نیک به شما پیشکش گردد.گات ها سرود 28-بند7 در راه گسترش آیین راستی و خرد ،تنو جان انسان پیشکشی بی ارزش است .گات ها سرود 33-بند14 خردمندی و دل آگاهی انسان را به شناخت مزدا و سرچشمه راستی نزدیک می کند . گات ها – سرود 33-بند 9 .

تصویر ثابت

آتشکده
چهل اصل شادی بخش
چهل اصل شادی بخش


1- شادی خود را به هیچ چیز و هیچ کس وابسته نکن تا همیشه از آن برخوردار باشی .
2- انتظارنداشته باش همیشه آنچه دراطرافت اتفاق می افتد، مطابق میل وخواسته ات باشد.
3- هنگام عصبانیت هیچ تصمیمی نگیر .
4- از سختی ها و مشکلات زندگی استقبال کن و با غلبه بر آنها به خود پاداش بده .
5- اجازه نده اتفاقات ناخوشایند ، روحیه ات را خراب کند .

6- با بحث های بی نتیجه ، انرژی خود را هدر نده .

7- انتظار نداشته باش با منفی نگری ، جسمی سالم داشته باشی .

8- از هیچ کس و هیچ چیز توقع نداشته باش .

9- تا با خود مهربان نباشی ، نمی توانی مهر بورزی .

10- قبل از مطمئن شدن ، در مورد چیزی قضاوت نکن .

11- به تفسیر و تعبیر کارهای دیگران نپرداز .

12- هر کاری را با علاقه ، اشتیاق و تمرکز انجام بده .

13- زندگی خود را هدفمند کن و برای رسیدن به اهدافت تلاش کن .

14- چیزهایی را که دوست داری ، به دیگران ببخش .

15- قلبت را از نفرت خالی کن تا خوشبختی در آن لانه کند .

16- برای انجام کارهای مورد علاقه ات ، زیاد به نظرات دیگران اهمیت نده .

17- در تصمیم خود تاخیر مینداز .

18- هنگام عصبانیت نفس عمیق بکش و تا ده بشمار .

19- با دیگران طوری رفتار کن که دوست داری با خودت رفتار شود .

20- به هیچ کس امید نداشته باش جز خدا .

21- بر جسم و روح خود مسلط باش .

22- برای اینکه شاد باشی ، باید شادی آفرین باشی .

23- در زندگی به جای شناور بودن ، شناگر باش .

24- اندوه روز نیامده را بر روز آمده ات نیفزا .

25- هرگز سعی نکن به دیگران بقبولانی که حرفت درست است .

26- قبل از انجام کاری یا گفتن چیزی ، به ضرورت آن بیندیش .

27- بی احترامی دیگران را با بی اعتنایی جواب بده .

28- به جای بیزاری از انسان ها ، از رفتار بد آنها متنفر باش .

29- بگذار دیگران از تو به عنوان فردی آرام و خوشرو یاد کنند .

30- یگانه داروی آرام بخش روح ، یاد خداست .

31- خود را از اسارت زنجیرهای بدبینی ، منفی نگری و ناامیدی آزاد کن .

32- به خاطر اشتباهات گذشته ، خود را سرزنش نکن .

33- به دیگران کمک کن آنچه را که می خواهند ، به دست آورند .

34- در فرهنگ لغات خود شکست را تجربه معنا کن .

35- باش رایط زندگی سازگار باش .

36- هنگام از دست دادن ناراحت نشو ، وقتی هم چیزی به دست آوردی خوشحال نباش .

37- درمقابل خواسته هاوگفتاردیگران انعطاف پذیرباش ونخواه که حرف، حرف خودت باشد .

38- برای کشف حقایق ، زیاد تفکر کن ، به خصوص جهان آفرینش .

39- به قدر توان تلاش کن و نتیجه را به خدا واگذار کن .
40- هرگز خودت را با دیگران مقایسه نکن ، چرا که تو چیزهایی داری که دیگران در حسرت آنها هستند .
__________________http://nabzefarda.com