ابزار وبمستر

درود بر شما،شادمانی زندگی شما آرمان ما است"دَر ِمهر (آتشکده)) "

زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است، که نخواهد آمد تو نه در دیروزی، و نه در فردایی ظرف امروز، پر از بودن توست

به نام پرودگار یگانه زرتشت بر انگیخته شد تا با الهام اهورایی ، آیین راستی را در پرتو روشنایی گسترش دهد. گات ها –سرود-43 –بند 12 کسانی به رسایی و جاودانگی می رسند که به ندای وجدان خویش گوش فرا دهند .گات ها –سرود 45 –بند5 اهورا مزدا ، بهترین پاداش را به کسانی ارزانی می دارد که در انجام کار نیک کوشش کنند . گات ها –سرود 28 –بند 4 از خداوند یاری گرفته ، با ابزار منش نیک و به دور از پندار های نادرست به سرچشمه های دانایی برسیم . گاتها–سرود 30-بند 9 راستکار همان همان دانایی است که اندیشه خود را در گفتار بیان میکند و در کردار انجام می دهد . گات ها –سرود 31 – بند 12 هر گاه انسان به راستی روی آورد ،جلوه عشق و منش نیک بر او آشکار خواهد شد . گات ها –سرود 31-بند 17 به سخنان کسی گوش دهیم که اندیشه اش بر پایه راستی و آموزشهایش سود رسان است .گات ها –سرود 31-بند 19 اندیشه ،گفتار و کردار نیک ،ابزار مناسبی برای راهنمایی دروغکاران به راه راست است . گات ها –سرود 33-بند2 سرود گوی راست کرداری که از زیور دانش آراسته گردد دوست پروردگار است .گات ها سرود 33-بند 6 سخنان خود را در پرتو راستی و منش پاک بر زبان آورید تا همه به جان گوش کنند .گات ها –سرود 33-بند 7 پاداش نیک اهورایی برای کسانی است که با منش نیک کار می کنند و راستی را گسترش می دهند .گات ها –سرود 34-بند 14 در پرتو اندیشه پاک و راستی ،نیروی اهورایی را در ک کنیم و از زندگی درازی برخور دار شویم / گات ها –سرود 28-بند 6 بهترین نیکی به دانایی می رسد که راه راست و درست زندگی را برای رستگاری به دیگران می آموزد . گات ها –سرود 43-بند 3 جانفشانی برای نابودی دروغ و پیشرفت راستی از ارزش های انسانی است .گات ها سرود 46 –بند 4 خداوند در پرتو شهریاری و مهر خویش به نیک کاران رسایی و جاودانگی می بخشد . گات ها سرود 47-بند 1 چون می خواهیم به پروردگار نزدیک شویم ،پس نیک اندیشی و راستی را بر گزینیم . گات ها –سرود 34-بند 5 گفتارمان بر اساس نیک اندیشی و کردارمان در پرتو مهر و ایمان انجام شود . گات ها –سرود 47-بند 3 وقتی مردم به منش پاک روی آورند ، آرامش و ایمان در جهان شادی آفرین گسترش می یابد . گات ها –سرود 47-بند3 نیکو ترین بخشایش اهورایی به انسان ، رسایی و آرامش و پیوستگی به راستی است . گات ها –سرود 49-بند8 کسی در پرتو راستی و روشنایی به سر می برد که در پی آبادی و شادی جهان باشد .گات ها –سرود 50-بند2 کسی به سر چشمه حقیقت خواهد رسید که در پرتو راستی ، از منش نیک و نیروی معنوی یاری بگیرد. گات ها –سرود 50-بند 3 اندیشه تان پاک باشد تا در هنجار هستی ، بخشایشی نیک به شما پیشکش گردد.گات ها سرود 28-بند7 در راه گسترش آیین راستی و خرد ،تنو جان انسان پیشکشی بی ارزش است .گات ها سرود 33-بند14 خردمندی و دل آگاهی انسان را به شناخت مزدا و سرچشمه راستی نزدیک می کند . گات ها – سرود 33-بند 9 .

تصویر ثابت

آتشکده
روزهای هر ماه در تقویم باستانی

اسامی روزهای هر ماه در تقویم باستانی به شرح زیر می‌باشد:

1. نخستین روز هر ماه روز هرمزد یا اهورامزدا است که نام ستارۀ مشتری هم هست و اهورا مزدا خدای بزرگ ایرانیان باستان و زرتشتیان است که خالق زمین و آفریننده امشاسپندان می‌باشد و در عین قدرت و دانش منبع خیر و راستی است.

 گه کند اورمزدت از سر زهد                                    زین جهان سیر و زان جهان ناهار

«سنایی»

 2. بهمن یا «وهمن» روز یکی از امشاسپندان در جهان معنوی و نمایندۀ منش نیک اهورا مزدا است و در جهان مادّی نگهبانی چهارپایان سودمند بدو سپرده شده است و ماه یازدهم هر سال شمسی است.

رسم بهمن گیر و در سر تازه کن بهمنجنه              ای درخت ملک بارت عزّ و بیداری سنه
« منوچهری »
 

 3. اردیبهشت روز یکی از امشاسپندان در جهان مینوی، نمایندۀ پاکی و تقدّس و در جهان خاکی نگهبانی آتش بدو محوّل شده است که ماه دوم شمسی و روز سوم از هر ماه خورشیدی است.

اردیبهشت روز است ای ماه دلستان                            امروز چون بهشت برین است بوستان
« منوچهری »
 
همه سـالـه اردیبهشـت هــژیـــر                              نگهبــان تو پــرهُـش و رای و ویــر
« فردوسی »

 

4. شهریور روز یکی از ایزدان در جهان مینوی، نماینده فرّ و اقتدار اهورا مزدا و در جهان مادّی پاسبان فلزّات و ماه ششم از سال شمسی است.

به شهریور بهمن از بامداد                                  جهـانــدار داراب را مــام زاد
« فردوسی »

 

5. سپندارمذ  «بردباری و فروتنی» یکی از امشاسپندان واسطه بین خالق و مخلوق است «خرد مقدّس  ، اهورا مزدا ، سروش» ماه دوازدهم از سال شمسی است که امروزه اسفندماه نامیده می‌شود نگهبانی زمین بدو سپرده شده است و ضمناً روز زنان و جشن است.

چو این پند زرتشت را بازگفت                              همانگه سفندارمذ پیش رفت
 
بدو گفت کای مرد پاکیزه تن                               سخن ها بباید شنیدن زمن
 
چنین است فرمان داد آفرین                               که  پاکیزه  دارند  روی زمین
« بهرام پژدو »

 

6. خرداد روز یکی از امشاسپندان و مظهر کمال اهورامزدا در این جهان و در جهان مینوی است و نگهبانی آب با اوست و سوّمین ماه از سال شمسی است.

خرداد روز داد نباشد که بامداد                                از لهو و خرّمی نستانی زباده داد
« مسعود سعد سلمان »


7. امرداد یا مرداد یکی از امشاسپندان و مظهر جاودانگی اهورا مزدا است و درجهان مینوی بخشایش ایزدی و بخشاینده جزای کارهای نیکوکاران است که هفتمین روز هر ماه خورشیدی و پنجمین ماه از سال شمسی است.

زخرداد باش از بر و بوم شاد                                 تن چارپایان زمرداد باد
« فردوسی »

 8. دیبازر در اوستا صفت اهورا مزدا است.


9. آذر روز ایزد نگهبان آتش نزد ایرانیان باستان است که نهمین روز هر ماه خورشیدی و نهمین ماه از سال شمسی است.

ای خردمند سرو تابان ماه                                   روز آذر می چو آذر خواه
« مسعود سعد سلمان »

 

 10. آبان روز نام ایزد نگهبان آب در آئین زرتشتی است و ماه هشتم از سال شمسی است.

آب انگور بیارید که آبان ماه است                                  وقت منظر شد و وقت نظر خرگاه است
« منوچهری »

 

 11. خور روز یا خورشید روز یکی از ایزدان است. که نام روز یازدهم از هر ماه در ایران باستان است و نگهبان خورشید و روز خور است.

تو پاسبان سلیل پری وشت می باش                         بسان خور که نگهبان قرص خور باشد

 « خسروانی »

 12. ماه روز یکی از ایزدان است. نام روز دوازدهم هر ماه می باشد


13. تیر یا «تَشتَر» روز نام فرشتۀ باران و موکّل باران به عقیدۀ پارسیان که ماه چهارم از سال شمسی و نام روز سیزدهم است.


14. گوش روز در آئین زرتشتی ایزد نگهبان چهارپایان است. «روز چهاردهم از هر ماه خورشیدی»

به روز گوش و اسفندارمذ ماه                             به گاه یزدجرد آخر شهنشاه
« زرتشت نامه »


15. دیبا مهر روز آفریدگار، آفریننده، در اوستا غالباًٌ صفت اهورا مزدا است. «روز پانزدهم از هر ماه خورشیدی»


16. مهر «میثر یا میتر» ایزد محافظ عهد و پیمان است و از این رو فرشته فروغ و روشنائی است. «ماه هفتم از سال شمسی و روز شانزدهم هر ماه خورشیدی»

همان اورمزد و همــان روز مهــر                                   بشوید به آب خرد جان و مهر

 « فردوسی »

روز مهر و ماه مهر جشن فرّخ مهرگان                          مهر بفزای ای نگار ماه چهر مهربان

« مسعود سعد سلمان »

  17. سروش روز* یکی از ایزدان است که در روز رستاخیز به امر حساب و میزان گماشته شده وی بندگان را راه فرمانبرداری می‌آموزد.

همیشه سروشت به روز سروش                                              نگهبان و افزونتر رای و هـــــوش
« فردوسی »

*در فرهنگ ایران باستان کسی که می میرد تا سه شب و روز روانش نزد سروش است از این رو بازماندگان مرده برای آرامش روان او در آن سه روز سروش را ستایش می کنند. سروش پیام آور اهورا مزدا به انسان است.

در ادب فارسی سروش آوای هاتف غیبی است.

تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی                             گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش
« حافظ »


18. روشن یا رشن روز ، در اوستا رَز یشت آمده است به معنی راست و درست. ایزد داد در ایران باستان و از داوران روز پاداش که با مهر و سروش روان ها را داوری می کنند. «روز هیجده ام از ماههای ایرانی»

چو جور سپهر آورد روز رشن                                 تو را زندگی باد پدرام و خوش
«فردوسی»

 

19. فروردین « فروشی – فروهر – دارای توانمندی بر دیگری است » روز، یکی از ایزدان است و ماه اوّل هر سال خورشیدی است.

جوان باد بخت تو در فرودین                            چو در فرودین ماه روی زمین
« فردوسی »

 

20. بهرام یا وهرام «پیروزی» ایزد نگهبان مسافران است و نام روز بیستم از هر ماه خورشیدی است. (نام فارسی ستاره مرّیخ.)

زبهرام گردون به بهرام روز                                 دلــی را بساز و عدو را بسوز
 
« فردوسی »

21. رام «رامن» به معنا و مفهوم آشتی و آسایش و آرامش است. روز بیست و یکم از هر ماه خورشیدی است.

تو را روز رام از جهان رام باد                                  همان بــــــاد را با تو آرام باد
«فردوسی»


22. باد «واد»  نام روز بیست ودوم از هر ماه خورشیدی است.

فلک داد پر آب اورا به باد                                 به هنگام آبان مه و روز باد
« بهرام پژدو »

 

23. دیب دین روز آفریدگار، آفریننده، در اوستا غالباً صفت اهورا مزدا است. نام روز بیست وسوم از هر ماه خورشیدی است.


24. دین «کیش و قانون» روز یکی از ایزدان در آئین زردشتی، روز بیست و چهارم هر ماه شمسی است.

چو لشکر کشد در جهان دین و اَرد                                 حسود تو را درد غم باد وَرد
 « فردوسی »
 

 25. آرد روز ، به معنای راستی و درستی است و یکی از ایزدان در جهان مینوی می باشد که پاداش کارهای نیک و سزای کردارهای بد به یاری او خواهد بود و در جهان مادی ، مال وجلال و خوشی دینداران به یاری او تحصیل خواهد شد.


26. اَشتاد ، روز راستی و درستی، نام ایزدی مونت است در دین زردشتی وی راهنمای مینویان و جهانیان است، روز بیست و ششم هر ماه خورشیدی است.

روانت باد ویژه جان و دل شاد                                   نگهدارت سروش و رشن و اشتاد
«بهرام پژدو»


27. آسمان روز بیست و هفتم هر ماه خورشیدی است.

آسمان روز ای چو ماه آسمان                               بـاده نوش و دار دل را شــــادمان
«مسعود سعد سلمان»


28. زامیاد «زام ، زمین» ، در آئین زردشتی ، ایزد نگهبان زمین و روز بیست و هشتم هر ماه خورشیدی است.


29. اِرد «راستی و درستی» روز بیست و نهم هر ماه خورشیدی است.

سرآمد کنون قصّه یزدگرد                          به ماه سفندارمذ روز اِرد
 

30. انیران روز روشنائی بی پایان، نام ایزدی است در دین زردشتی، مظهر جلال اهورا مزدا روز سـی ام هر ماه خورشیدی است.


توضیح: لفظ ایزدان در دین زرتشتی نیست، باور داشتن به ایزدان گوناگون در روزگار پیش از زرتشت بوده است. یزدان و ایزد از واژه یَزَث گرفته شده است.

برگرفته از http://www.hdabir.com